TH I EN
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการกระชับความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในการประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ครั้งที่ ๒ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “พุทธาคุณากร” สำหรับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องชมเชย บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมูลนิธิพุทธรังษี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์หนกลาง

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำคลิปงานเกษียณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ในการเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,375,651