TH I EN
เหตุอัคคีภัยภายในโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บ้านห้วยซ้อ ม.๑ ตำบลเหมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๕๕ น. บัญชีรายนาม และข้อถวายคำแนะนำในการเข้ารับพระราชทานพัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๗) ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2565

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,095,607