TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๑ รูป ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) "อคฺคธมฺมมหาเถระ" อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ณ ศาลาการเปรียญ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ทีปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
มนุษย์เราทุกคนล้วนรักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้น สิ่งที่มนุษย์พยายามทำกันตลอดชีวิตก็คือการเข้าหาความสุข พยายามหนีจากความทุกข์ เมื่อพบทุกข์ก็พยายามขจัดปัดเป่าออกไป หรือพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น
image
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต (ตัวอย่างข้อมูล)
image
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชในสังกัดฯ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ-
วชิรมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และ
นางสาวธนพร ศรีวิลาส ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีพ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักด์
กิติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภออ่าวลึก ร่วมต้อนรับ

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2562

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,092