TH I EN
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดพิบูลยาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ นายเจียร กันเกศ พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสมาน เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร ตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด 2 แห่ง
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และ นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ของวัดที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 6 วัด
image
นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ถวายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 1 ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,474,461