TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร

ONAB Services

บริการสำนักพุทธ

ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

image
ไฟไหม้กุฏิวัดปทุมวัน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image
ประชุมการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางไทร
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันสวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา ในวันธรรมสวนะ
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางบรรลุพร สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสมาน เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ชั้น 2 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธาน ตามคำขออนุญาตสร้างวัด จำนวน 3 แห่ง
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายธัญพิสิฏฐ์ เปลี่ยนงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธในพื้นที่ เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอภิชา ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำหนองหาร เพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการรังวัดปักเขตหนองหารและการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินรอบหนองหาร
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดรณรงค์ใส่ผ้าครามประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นผู้แทนเป็นกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564
image
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้กฏิวัดนาห้วยนาค อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้ถวายกำลังใจและให้คำแนะนำการดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
image
โครงการ "สังฆะ เพื่อสังคม" คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร นำโดยพระสิริพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มอบเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลสกลนคร รวมมูลค่ากว่าล้านบาท

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2562

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,320,771