TH I EN

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชในสังกัดฯ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ-
วชิรมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และ
นางสาวธนพร ศรีวิลาส ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีพ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี
ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักด์
กิติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภออ่าวลึก ร่วมต้อนรับ
image
คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จัดทำโรงทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครที่ปฏิบัติงานในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) วันที่ 2
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการของวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 4 วัด เพื่อเบิกเงินให้กับวัดที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
image
คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร โดยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จัดทำโรงทานเพื่อบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครที่ปฏิบัติงานในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ขอนมัสการแจ้งวัดที่ประสบวินาศภัย (ลมพายุ ไฟไหม้ น้ำท่วม อันเป็นเหตุทำให้เสนาสนะภายในวัดเสียหาย) สามารถยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณวัดทั่วไปที่ประสบวินาศภัย โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟร์อมที่กำหนด

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 914,743