TH I EN
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี

นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกำแพงเพชร

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดจันทบุรี

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี

 

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิ

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชุมพร

นายโสไกร ใจหมั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

 

นายมณเฑียร คูคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง

นางบัวผัน จันทรรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด

นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตาก

 

นางสาวบุบผา หิมพานต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครนายก

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางจรรยา รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค์

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี

นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส

 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบึงกาฬ

นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

 

นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางวารินทร์ สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปราจีนบุรี

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปัตตานี

 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา

นายพศุตม์ ขอดเมชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง

นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์

นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่

นายสมชาย จำปารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา

 

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคาม

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นางสาวอมร สะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา

นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร

นายประยูร จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระนอง

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปาง

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย

นายอัครนันท์ นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร

 

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา

นายจารึก แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล

นางเนตรทิพย์ เจริญวัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร

นายอำพร กุดแถลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระบุรี

นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวจันทิรา เคหะนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี

นางประวิว พรมมานอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายประสงค์ ทองประ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์

 

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง

ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี

 

นางวิทิดา การสมทบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุทัยธานี

นางสุวลักษณ์ มูลหล้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์

นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอำนาจเจริญ

นางณภัค เทียนชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล [email protected] หรือ โทร.02441 7940


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,718,600