TH I EN
ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)

 

นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

 
นายภาณุพงศ์  คงเชื้อจีน
เลขานุการกรม
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

 


 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

กลุ่มงานขึ้นตรง

 

นางปนัดดา สายคำมี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามทุจริต
นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 972327