TH I EN
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของวัด

มติมหาเถรสมาคม กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และไม่มีค่าใช้จ่าย

๓. ให้ทุกวัดให้ความสงเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนในการรับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้รีบดำเนินการโดยทันที และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด
๔. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และไม่มีค่าใช้จ่าย ในการฌาปนกิจศพ ให้วัดช่วยดำเนินการ แล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และให้ดำเนินการได้ทันที


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,465,821