TH I EN
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงห้องประชุมวังสระประทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทอดพระเนตรกิจกรรมสามเณรนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
- การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศน์แหล่ทำนองอีสาน
- การฝึกอาชีพ การแส่วผ้า ถักประคดเอว ,โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด ,การทำไม้กวาดจากใยตาล ,การทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ
- ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- ทอดพระเนตรกิจกรรม ห้องพยาบาล , ห้องสมุด ,ห้องสหกรณ์ ,ห้องคอมพิวเตอร์

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ทรงมีพระราชดำรัสถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ นั้นทำได้ดีมาก ครู และบุคลากรสังกัดอื่น ๆ ได้มาดูงาน เราประสบความสำเร็จ ขออนุโมทนาที่ได้ช่วยเหลือ วิชาภาษาไทยนั้นสำคัญ หมั่นเขียนให้แตกฉาน เข้าใจความหมาย ก็จะเข้าใจ วิชาอื่น ๆ ได้ เรื่องสุขภาพอนามัยความสะอาดสุขาภิบาล ปัญหามี ๒ เรื่องคือ ๑. สถานที่ประกอบอาหาร และที่ฉันภัตตาหารไม่เพียงพอ ๒. น้ำอุปโภค และบริโภคไม่เพียงพอ และไม่ผ่านมาตรฐาน เสริมความรู้ที่ดีด้านพระพุทธศาสนา โปรดเทศนาแก่ญาติโยม แนะนำธรรมมะ คุณธรรม ให้อยู่ในศีล ในธรรม ยึดจริยธรรมเป็นสำคัญ รักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยเหลือตนเอง ป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) สามเฌรต้องช่วยตนเองมากขึ้น เรียนด้วยตนเอง รับผิดชอบ แบ่งเวลาเล่าเรียนเท่าที่ควร พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 917,101