TH I EN
พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับได้ที่ ลิ้งค์

สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในส่วนภูมิภาค สามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าพัก ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัยได้

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยลงทะเบียนเข้าพัก ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ที่มา : สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,394,823