TH I EN
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

    
ผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง/กลุ่มงาน ให้เกียรติร่วมพิธีฯ
(นางสาวชุติญา แก้วมณี รอง ผอ.พศ., นายสิทธา มูลหงษ์ ผต.พศ. ,นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผต.พศ. ,
นางพัชรินทร์ พัดทอง ผต.พศ. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผต.พศ.ฯลฯ)
 
นายธีรวุฒิ วรโคตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พิธีกรฯ
 
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ รับชมวีดีทัศน์การกล่าวให้โอวาทของท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ที่จัดทำโดยอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในวันที่มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 
นางปรียนันท์ สิทธิ์ทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ได้รับมอบหมาย จากท่านกณิกนันต์ ล้อศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สืบเนื่องจากติดราชการ) 
ให้ปฏิบัติหน้าที่กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติฯ ต่อประธานในพิธีฯ
 
ประธานพิธีฯ มอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชิษณุพงศ์ แฉล้มรัมย์ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

   

          
ประธานพิธีฯ กรุณามอบเกียรติบัตรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่ นายชิษณุพงศ์ แฉล้มรัมย์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ
ที่ได้จัดส่งผลงานพร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับรางวัลตลอดทั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับรางวัล             

 
 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586