TH I EN
กำหนดการ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ต่างๆ

กำหนดการ
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร
ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ต่างๆ

กรุงเทพมหานคร  วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๓๐ น.
หนกลาง  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
หนเหนือ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
หนตะวันออก (ภาค ๘ และ ภาค ๑๐)  วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
หนตะวันออก (ภาค ๙ ภาค ๑๑ และ ภาค ๑๒)  วันศุกร์ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
หนใต้  วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

๑. ให้สำนักเรียนแจ้งพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทุกรูป ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และนำผลการตรวจ ATK พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสุทธิที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับลงทะเบียน ก่อนรับบัตรเลขที่จากเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
๒. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ข้าราชการที่แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว และประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัยสีขาว ตลอดพิธีฯ


ไฟล์เอกสารประกอบ
กำหนดการกรุงเทพมหานคร.pdf |
1. รายนาม กรุงเทพมหานคร 2564 และ 2565.pdf |
กำหนดการหนกลาง.pdf |
2. รายนาม หนกลาง 2564 และ 2565.pdf |
กำหนดการหนเหนือ.pdf |
3. รายนาม หนเหนือ 2564 และ 2565.pdf |
กำหนดการหนตะวันออก ภาค ๘ และ ภาค ๑๐.pdf |
4. รายนาม ภาค 8 และ ภาค 10 ปี 2564 และ 2565.pdf |
กำหนดการหนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และ ภาค ๑๒.pdf |
5. รายนาม ภาค 9 ภาค 11 ภาค 12 ปี 2564 และ 2565.pdf |
กำหนดการหนใต้.pdf |
6. รายนาม หนใต้ 2564 และ 2565.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,305,245