TH I EN
การประชุมคณะกรรมการโครงการสรรหาบุคลากร “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสรรหาบุคคล “พุทธาคุณากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรต้นแบบ (ดีเด่น) (มาตรฐาน ๑) ของโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการทำความดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเผยปพร่เกียรติคุณผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,395,970