TH I EN
การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ร่วมกับคณะทำงานจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สำนักงานองคมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนจากโครงการอบรมพระนักเทศน์ ผู้แทนจากโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และผู้แทนจากโครงการอบรมพระธรรมจาริก ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034