TH I EN
การประชุมคณะกรรมการ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านและลำปาง และประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมข้อมูลและสถานที่ในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,397,234