TH I EN
พิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ สถาบันสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติศาสนกิจแทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ สถาบันสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ร่วมในพิธี

โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นี้จัดขึ้น จากคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีความสำคัญต่อกิจการพระพุทธศาสนา ทั้ง ๖ ด้าน เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด กิจการทางพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะมีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการดังกล่าว ให้มีความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เพิ่มขึ้น มีความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ และสามารถดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราโชบายได้ ได้มีการแลกเปลี่บนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริหารจัดการวัดซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้เกิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นที่จะนำไปพัฒนาการบริหารงานพระศาสนา ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เพิ่มยิ่งขึ้น สำหรับพระสังฆาธิการที่ได้รับการถวายความรู้ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะมีการจัดดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมโครงการ จากทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034