TH I EN
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมลงนาม MOU เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ลงนาม และมีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นสักขีพยาน โดยมีนายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ และนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ อนุกรรมาธิการด้านการศาสนาฯ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนา เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว สำหรับสาระสำคัญการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีดังนี้
๑. กำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรองทั่วประเทศ
๒. กำหนดรูปแบบและวิธีปฏิบัติ และแต่งตั้งผู้ประสานงานทั้งสามฝ่าย เพื่อให้การประสานข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที
๓. กำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแด่พระภิกษุ และผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง
๔. กรณีเกิดข้อพิพาทหรือคดีความที่เกี่ยวกับกิจการศาสนาและศาสนสถาน ในจังหวัดใด ขอให้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งให้ประธานสภาทนายความจังหวัดหรือทนายความประจำจังหวัดนั้นให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแด่พระภิกษุและผู้นำศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง ตามที่ร้องขอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,686,036