TH I EN
ติดตามผลการเรียนการสอนรร.พระปริยัติธรรมฯ เขต๖ จ.น่าน

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ พระครูฉันทเจติยานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดน่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณัฎฐ์ปวัฒน์ ลือยส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วม โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ จังหวัดน่าน ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการฯ ของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่จัดแสดงภายในงาน พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้นในภาคบ่ายคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุดธัมมวราปัณณาสาร โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034