TH I EN
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - กำหนดรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - กำหนดรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034