TH I EN
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034