TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034