TH I EN
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เพิ่มเติม) |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,684,936