TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง |
doc เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง.doc |
doc เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร.doc |
doc เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕ แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง.doc |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,097,819