TH I EN
พศ. ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พศ. ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

     วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586