TH I EN
พศ. ประชุมบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

     วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อทบทวนภารกิจและโครงการต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และคณะ บรรยายพิเศษให้ความรู้เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดคล้อง และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสมกับภารกิจ และเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนรวมของส่วนราชการภายในของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

     โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034