TH I EN
การประชุมหารือ ”การแก้ปัญหาจำนวนสามเณรนักเรียนลดลง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือ ”การแก้ปัญหาจำนวนสามเณรนักเรียนลดลง” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิ สภาพปัญหาสามเณรนักเรียนลดลงในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหา และปัญหาอื่นๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,395,970