TH I EN
การประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,395,970