TH I EN
โครงการอบรมพระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ รุ่นที่ ๒ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับงานการคณะสงฆ์ และการจัดการศาสนสมบัติของวัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยโครงการอบรมพระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ รุ่นที่ ๒ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหน้าที่เจ้าอาวาสเกี่ยวกับพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๗ วัน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586