TH I EN
การประชุมทวิภาคีและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ (สปป.ลาว) และสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งราชอาณาจักรไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อํานวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ (สปป.ลาว) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายคะนองลิด สีสมบูน คณะบดีกรมการศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย คณะผู้แทนประกอบด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำ สปป.ลาว หัวหน้าและรองหัวหน้าสำนักงาน แผนก และศูนย์ฝึกอบรม ร่วมการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจการงานด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว ในโอกาสนี้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ (สปป.ลาว) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสองฝ่ายได้มีการหารือ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองพระพุทธศาสนา การจัดการศาสนสมบัติ กองทุนสำหรับพระสงฆ์ หลักสูตรพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศ การจัดการศึกษาพระสงฆ์ และการศึกษาดูงานทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันเยือนและทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน พัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศ

ในขณะเดียวกัน นายอินทพร จั่นเอี่ยม นำคณะเข้าพบ นางลีวง ลาวลี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานกระทรวงภายใน และเข้าพบนายคําไหล สีปะเสิด รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ณ สำนักงานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอมูลเชื้อ แนวลาวสร้างชาติ ซึ่งเป็นแหล่งแสดงข้อมูลวัฒนธรรมทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาว

การมาเยือนของผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สืบเนื่องมาจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันมาเป็นเวลานาน เรามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหลายด้าน เช่น ด้านภาษา ด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ทั้ง ๒ ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกช่วยจำ ระหว่าง องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรไทย ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนาระหว่างทั้งสองประเทศ และเพื่อเป็นการผนวกรวมกับการปกปักษ์รักษา และพัฒนาประเทศชาติ หลังจากการลงนามในครั้งนั้น ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นปรึกษาหารือกัน ศึกษาดูงานเรื่อยมาปีละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,034