TH I EN
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จากนั้นร่วมประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน การขอขยายชั้นเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,684,986