TH I EN
กฐินพระราชทาน วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จ.ศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนางสาวชุติญา แก้วมณี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จ.ศรีสะเกษ โดยมีพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งที่ชุมนุมสงฆ์มีมติให้ พระครูมงคลนันทสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,957,982