TH I EN
การประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ผ่านระบบ Zoom โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดประชุมสัมมนา สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี รองประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) นำเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพระพรชัยมงคล"จักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมหาราชาภิฤติคาถา" จากนั้น พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) กล่าวถวายรายงาน สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี ประธานฝ่ายบรรพชิต มอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวสัมโมทนียกถา

🔶โดยในช่วงเช้า พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ป.ก. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกับการเกื้อกูลประชาชน" พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน อ.ป.ต.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล" และ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการส่งเสริมสนับสนุนหน่วย อ.ป.ต."

🔶ในช่วงบ่าย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายเรื่อง "การบูรณาการงานหน่วย อ.ป.ต. กับงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน" จากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสวนา “การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นแบบในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาประกอบด้วย พระราชวัชรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร, พระพิพัฒนวชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่ามหาธีราจารย์, พระเมธีวัชรประชาทร ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทาราม และพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ดำเนินการเสวนาโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการส่งเสริมต่อยอดการดำเนินงานและบูรณการงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดำเนินการโดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ เลขานุการ อ.ป.ก. พร้อมคณะ และพิธีปิดการประชุม โดย พระเทพเวที รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

🔸การนี้เจ้าคณะภาค ประธานคณะอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,394,823