TH I EN
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีสำนักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้นจำนวน ๙๐ สำนัก การนี้ นายสิทธา มูลหงส์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน พร้อมนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติพิธีและร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,395,970