TH I EN
พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายของประธานศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ และเลขานุการประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น ๘๓๐ รูป/คน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ การขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ ” โดย พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ” โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

🔸ในภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง ” ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม : นโยบายสู่การปฏิบัติ ” โดยมี พระเทพเวที รศ.ดร. ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง, พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม สายสามัญ, นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, นายชุมพล เด็จดวง ผู้แทนสำนักงบประมาณ, นายสุระพล ทิพย์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์, และ ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมเสวนา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,395,970