TH I EN
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่ พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเตะวันออก (ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒) จำนวน ๕๐๑ รูป โดยมี พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙, พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑, พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒, พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม , พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. และพระมหาเถระ ภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒) ร่วมพิธีพร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ร่วมพิธี ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานโอวาทแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ ใจความส่วนหนึ่งว่า “...ขอให้เกิดความภูมิใจ ดีใจ ปิติใจที่เราได้บรรพชา อุปสมบท มาในพระพุทธศาสนาแล้วได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนมีความรู้ความเข้าใจอย่างดียิ่ง เชื่อว่าทุกๆองค์ทุกๆรูปนั้น ได้ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นผู้ได้ชื่อว่า ได้จรรโลงศาสนาของเราให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบยิ่งๆขึ้นไป...”

โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒) และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดพุทธวนาราม อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,398,549