TH I EN
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จำนวน ๑๙๓ รูป ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จำนวน ๑๙๓ รูป ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้มีความประสงค์ขอเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ใบตราตั้ง และพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นำหัวหน้าส่วนราชการส่วนต่างๆ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ร่วมพิธีฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,957,982