TH I EN
การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ดังนี้

-พระมหาอภิเชษฐ์ ฉายา สจฺจญาโณ อายุ ๔๒ พรรษา ๒๑ เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง(ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)

๒. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

-พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์) ฉายา สุภทฺโท อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม และเจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์-ลาดยาว กรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร

-พระครูเกษมธรรมธาดา อายุ ๖๖ พรรษา ๓๕ วัดจันทร์ธาดาประชาราม เจ้าคณะตำบลเบตง จังหวัดยะลา ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอเบตง

๓. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ดังนี้

-พระราชรัตนโสภณ (เทพธีรวงศ์) ฉายา ขนฺติโก อายุ ๗๗ พรรษา ๕๖ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา และเจ้าอาวาสวัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

๔. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ การขออนุญาตพระภิกษุเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐสิงคโปร์

๕. มติมหาเถรสมาคม อนุมัติผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางไปเปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา

๖. มติมหาเถรสมาคม รับทราบการแจ้งผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ. ๕ ในสนามหลวง ในการสอบครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ การรายงานขออนุญาตสร้างวัด เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ วัด

๘. พิจารณาและเห็นชอบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้

-กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

-การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พรบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พร้อมนี้ ให้วัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสม

-การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๙. พิจารณาการสาธารณูปการ จำนวน ๑ เรื่อง

๑๐. พิจารณาการจัดการศาสนสมบัติ จำนวน ๕ เรื่อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,094,616