TH I EN
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทาน เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทาน เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ จำนวน ๖๑๘ รูป ณ อาคารเอนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๔ รูป เจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๒ รูป รองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๓ รูป และเจ้าคณะตำบล จำนวน ๖ รูป มีความประสงค์ขอเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ใบตราตั้ง และพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ ร่วมพิธีฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,677,617