TH I EN
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และ ภาค ๑๐

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทาน เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และ ภาค ๑๐ จำนวน ๕๐๗ รูป ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๑ รูป เจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๕ รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๕ รูป และรองเจ้าคณะอำเภอจำนวน ๗ รูป มีความประสงค์ขอเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ใบตราตั้ง และพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ และภาค ๑๐ ร่วมพิธีฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,463,592