TH I EN
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้พระสังฆาธิการคณะธรรมยุตเฝ้า รับประทานพระบัญชาแต่งตั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้พระสังฆาธิการคณะธรรมยุตเฝ้า รับประทานพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต, รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต, เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รูปที่ ๑ และรูปที่ ๒ การนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,684,897