TH I EN
การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ
๑. มติมหาเถรสมาคมพิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเเจ้าคณะตำบล
-พระครูประภัสสรธีรคุณ วัดป่าราษฎร์สามัคคี ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกคอน (ธ)
๒. มติมหาเถรสมาคมพิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
-พระครูสุวรรณรัตนวิมล วัดศรีภูมิ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
๓. มติมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔, ๕ (ธ) จำนวน ๔ จังหวัด พิษณุโลก (ธ) , สุโขทัย (ธ) , ตาก (ธ) , อุตรดิตถ์ (ธ) เพื่อให้เขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง ๔ จังหวัดมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งให้
-พระครูอภัยธรรมโสภณ สญฺญโม เจ้าอาวาสวัดอภัยสุวรรณภูมิ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (ธรรมยุต)
-พระครูอดุลธรรมสาร ฐิตฺธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่านบนเนิน ตำบลลานหอย อำเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (ธรรมยุต)
-พระสุเมธีธรรมภาณ ชุติวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตาก (ธรรมยุต)
-พระวินัยสาทร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธรรมยุต)
๔. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
-พระครูวิชัยคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
๕. พิจารณาการขอจัดตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จีนนิกาย ชื่อ "สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย" และให้สำนักเรียนตั้งอยู่ ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๖. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๗๖ ตั้งอยู่ที่ วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นเจ้าสำนัก
๗. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้
- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๐ ตั้งอยู่ที่ วัดตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูวิสาลกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน และรองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา เป็นเจ้าสำนัก
- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๑ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยตะเคียน ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูสุนทรกาญจนาคม เจ้าอาวาสวัดห้วยตะเคียน เป็นเจ้าสำนัก
- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๒ ตั้งอยู่ที่ วัดถ้ำผาพิรุณ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระสุริยันต์ สุรเตโช เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาพิรุณ เป็นเจ้าสำนัก
- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๓ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูปิยสีลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดห้วยกระเจา เป็นเจ้าสำนัก
- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๔๔ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีอุปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูศรีกาญจนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม เป็นเจ้าสำนัก
๘. พิจารณาขอความเห็นชอบโครงการขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,686,533