TH I EN
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัลโครงการธรรมจักรสีเขียวแก่ ๑๐ วัดต้นแบบที่มีการจัดการพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ร่วมกับธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานเปิดโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมประทานรางวัลให้กับวัดที่มีการจัดการพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้นแบบของวัดที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืนตลอดไป โดยวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบ ๑๐ วัด ประกอบด้วย วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี // วัดโพธิคุณ จังหวัดตาก // วัดป่าน้อยดงเมือง จังหวัดศรีสะเกษ // วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ // วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก // วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร // วัดศรีประชารังสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ // วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ // วัดทรัพย์เจริญ จังหวัดขอนแก่น และวัดเขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า ในนามคณะสงฆ์ ขอแสดงมุทิตาจิตถวายแด่ท่านพระสังฆาธิการที่มารับรางวัลในนามวัด ซึ่งช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูก ดูแล และพิทักษ์ป่า โดยกุศโลบายอัญชาญฉลาดตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมส่วนรวมสมกับฐานะของวัด ซึ่งเป็นแดนบุญของบ้านอย่างแท้จริง

ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายภานุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,684,897