TH I EN
การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งพระครูศรีธีราภรณ์ (บุญมี) ยโสธโร วัดวารีสาร ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือง จังหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเลย

๒. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ภาค ๘ จำนวน ๓ รูป ดังนี้

-พระครูสุตวิริยาลังการ (ศุภวิชญ์) กวิสฺสโร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวงชั้นตรี จังหวัดบึงกาฬ

-พระครูสังฆรักษ์จีรัฐติกุล โอภาโส ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวงชั้นตรี จังหวัดบึงกาฬ

-พระมหาอภิชัย อภิชโย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอุดมธานี พระอารามหลวงชั้นตรี จังหวัดนครนายก

๓. มหาเถรสมาคม มีมิติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง

๔. พระสังฆาธิการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พระมหารุ่งธรรม ญาณสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดท่างาม ขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดวัดท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๕. มหาเถรสมาคม มีมิติเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม โดยเสนอแต่งตั้งให้ พระพิพัฒน์ศึกษากร รตนาโภ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

๖. มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ เพิ่มอีก ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

-พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ ๓)

-พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนดอก ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ ๔ )

พร้อมนี้ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้มอบหมายให้แม่กองบาลีสนามหลวงนำไปปรับแก้ให้รวมเป็นบทเดียว ซึ่งไปจะได้นำเป็นบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลต่อไป

๗. ทราบกำหนดการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

๘. ถวายสื่อ "เณรกล้า โภชนาดี" และสรุปผลการวิจัยแด่กรรมการมหาเถรสมาคม

๙. พิจารณาขอความเห็นชอบโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐. พิจารณาขอความเห็นชอบโครงการพิธีเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

๑๑. พิจารณาขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,116,851