TH I EN
การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ
๑. พิจารณาแต่งตั้งพระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์) ฉายา ฐานญาโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
๒. พิจารณาแต่งตั้งพระราชเสนาบดี (จรัล) ฉายา สิริธมฺโม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน และรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
๓. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มจังหวัดละ ๑ ตำแหน่ง
๔. มหาเถรสมาคมขอพระราชทานถวายหนังสือจักกวาฬทีปนี ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ เล่ม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
๕. รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวัดนำร่องที่เข้าร่วมการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๕๓ วัด แยกเป็นวัดที่สามารถจัดทำและส่งบัญชีตามระบบบัญชีมาตรฐานสำหรับวัดได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๒
๖. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ จำนวน ๔ รูป ดังนี้
- พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะตำบลคูขุด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
- พระครูสุทธิธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะตำบลคลองรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
- พระครูจุมพลวรพินิต เจ้าอาวาสวัดชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะตำบลชุมพล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
- พระครูไพบูลกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวัดสลักป่าเก่า ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะตำบลทำนบ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
๗. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๓๔ (วัดพุทธพรหมยาน ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน)
๘. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๗๓ (วัดชิโนรสาราม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย), แห่งที่ ๗๔ (วัดเทพพล แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน) และแห่งที่ ๗๕ (วัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน)
๙. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ ๒๗ (วัดห้วยหลาด ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ) และแห่งที่ ๒๘ (วัดคลองเรียน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่)
๑๐. พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จำนวน ๒ วัด ดังนี้
- วัดดงแม่ศรีเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็น "วัดดงแม่นางเมือง"
- วัดป่าวิเชียรโพธิญาณ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เป็น "วัดป่าโพธิญาณ"
๑๑. พิจารณาการขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๒ วัด ดังนี้
- วัดมะขามแก้ว (ร้าง) ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
- วัดทุ่งลัง (ร้าง) ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๑๒. พิจารณาขอความเห็นชอบบูรณปฏิสังขรณ์วัด ก่อนดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๖ วัด ดังนี้
- วัดเจริญถาวร (ร้าง) ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
- วัดแสนควร (ร้าง) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- วัดถ้ำแกลบ (ร้าง) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- วัดบ้านดงยาง (ร้าง) ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- วัดหนองหมากเขียด (ร้าง) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- วัดสองแพ (ร้าง) ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๑๓. พิจารณารับรองและยินยอมให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำหน้าที่ดินริมฝั่งวัดท้ายตลาด (ร้าง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,398,549