TH I EN
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร คณะธรรมยุต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยในพิธีมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในพิธีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติงานพิธี
การจัดพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

นวัคคหายุสมธัมม์ (อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์ แต่นัยสำคัญ หากแต่เป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายใน มุ่งหวังการนำไปปฏิบัติมากกว่า เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทว) สมเด็จพระสังฆราช ที่รวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ รัชกาลที่ ๕

นวัคคหายุสมธัมม์ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ ใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ ๕ รูป สวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น สวดสลับกันไปกับโหรบูชา มีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,685,532