TH I EN
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ คณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ และภาค ๑๐)

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๖๔๐ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ จำนวน ๙๕๘ รูป รวม ๑,๕๙๘ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ และภาค ๑๐) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๑ รูป เจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๑ รูป และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๑ รูป รวม ๓ รูป มีความประสงค์ขอเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ใบตราตั้ง และพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย

โดยในพิธี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ และภาค ๑๐ ร่วมพิธี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี

โดยก่อนพิธีดังกล่าว ในเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา จัดภัตตาหารเพลพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมงานทุกรูป โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญถวาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,958,521