TH I EN
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรญาณ วิ. ณ วัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรญาณ วิ. ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาปรีชา เป็น พระภาวนาวชิรญาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,689,424