TH I EN
รมต.อนุชา ร่วมเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา หวังกระตุ้นสร้างจิตสำนึก

 

รมต.อนุชา ร่วมเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา หวังกระตุ้นสร้างจิตสำนึก นำหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 07.45 น. ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 "ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี" โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธร่วมในพิธี

สำหรับการสอบธรรมศึกษา จัดขึ้นโดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และโรงเรียนวัดราชบพิธ ภายใต้ชื่อโครงการ “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นําชาติสามัคคี" โดยมีการสอบพร้อมกันกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น 2,021,415 คน

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวให้โอวาทผู้เข้าสอบว่า การจัดสอบธรรมศึกษาวันนี้ เป็นการสอบปีที่ 91 นับตั้งแต่มีการสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1972 การนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากการเรียนการสอนในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต จะส่งผลให้คนในสังคมมีศีลธรรม มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีสติ ปัญญา อย่างไรก็ตาม การสอบธรรมศึกษายังไม่ได้แพร่หลายมากนัก โดยมีผู้เข้าสอบประมาณ 2 ล้านคน ควรมีการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ให้มีความสนใจการเรียนธรรมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกและพัฒนาแนวความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบ โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษา เป็นการเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สําคัญอีกรูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติ โดยได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดําเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีรูปแบบการดําเนินโครงการที่สําคัญคือ จัดให้มีการแถลงข่าว การสัมภาษณ์สดผ่านรายการโทรทัศน์และวิทยุ การนําเสนอข่าวผ่านสื่อ และจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา พร้อมกันกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,304,167