TH I EN
"มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" แผนกสามัญศึกษา เขต ๗

 

วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู) ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนี้มีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและนางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เลย อุดรธานี และหนองบัวลำภู เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย

๑. การแข่งขันเรียงความ

๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

๓. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง

๔. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

๕. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม

๖. การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาไทย

๗. การแข่งขันวาดภาพ

๘. การแข่งขันประติมากรรม

๙. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ

๑๐. การแข่งขันการจัดทำหนังสั้น

๑๑. การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ

๑๒. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี

๑๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระ

ในการแข่งขันทักษะครั้งนี้ มีสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,336