TH I EN
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ อาทิ

๑. รายงานการจัดพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

๒. รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๓. รายงานการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๔. รายงานการขออนุญาตสร้างวัด เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒๓ วัด

๕. ขอความเห็นชอบโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๖. การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๗. การขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

๘. ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,830,055