TH I EN
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดสระพังทอง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม นำโดย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการกิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการ และรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะป้องกันภัยให้ชีวิตและครอบครัวภายใต้คำขวัญโครงการ “มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ เพื่อสร้างสังคมให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


image รูปภาพ
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,466,170