TH I EN
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และประชาชนจังหวัดอุดรธานี นำโดยพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการฯ ส่วนกลางและคณะ พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการ ฯ หนตะวันออกและคณะ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมคุณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะภาค ๘ ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ และ หมู่บ้านดอนม่วง วัดจูมพร ตำบลดอนม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ผลการดำเนินการ การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,466,105