TH I EN
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดระยอง นำโดย พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการกิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการ และรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะป้องกันภัยให้ชีวิตและครอบครัวภายใต้คำขวัญโครงการ “มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ เพื่อสร้างสังคมให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว


image รูปภาพ
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง
รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,466,091