TH I EN
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (The Young Leader's Program)

        ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๐๒๑) รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญบุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาดในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  ณ กรุงโตเกียว ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
        ๑. สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
        ๒. สาขาวิชา Local Governance
        ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและตรวจสอบคุณสมบัติตาม “ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้แก่ใบสมัครและฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YTP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” หรือ https://www.ocsc.go.th/scholarship/YLP2019คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,992,898